About LPN

 


เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) 

 
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
หรือ
Labour Rights Promotion Network Foundation (LPN) 
ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 ซึ่งก่อนหน้านั้น 4 ปี
ได้ดำเนินการภายใต้คณะบุคคล รวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อการทำงานภาคประชาสังคม
และเกาะเกี่ยวประเด็นแรงงานข้ามชาติเป็นหลักในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อ “เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน” มาตั้งแต่ปลายปี  2547  
. . .
โดยการเริ่มต้นของเครือข่ายฯ คือการสัมผัสปัญหาอย่างใกล้ชิด
กับพี่น้องแรงงานข้ามชาติจังหวัดสมุทรสาคร ได้มองเห็นปัญหารากเหง้าจริงๆ
ของแรงงานข้ามชาติ ครอบครัว บุตร และผู้ติดตามที่มาอาศัยทำงาน
ในจังหวัดซึ่งมีแรงงานข้ามชาติจากสามสัญชาติคือ พม่า  ลาว และกัมพูชา 
แต่มีแรงงานพม่ามากที่สุดกว่าร้อยละ 90 
. . .
แรงงานข้ามชาติโดยการประมาณการณ์จำนวนไม่น้อยกว่า 300,000 คน 
ส่วนหนึ่งที่เข้ามาหาที่พึ่งทางด้านเศรษฐกิจ หลายคนมีงานทำ มีรายได้ที่ดีเพียงพอ
แต่ส่วนใหญ่ต้องเผชิญปัญหาที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิทางสุขภาพ สิทธิการศึกษา 
สิทธิขั้นพื้นฐานการทำงาน สิทธิแรงงาน 
สิทธิที่พึงได้รับตามกรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย
และหรือตามอนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ที่ไทยลงสัตยาบันไว้หลายฉบับ   
ไม่ได้รับการคุ้มครองทางด้านสังคมที่ดีเพียงพอ และที่สำคัญ  แรงงานข้ามชาติ
เป็นหนึ่งกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงมาก ต่อการถูกคุกคามต่างๆ  นานา 
ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ถูกค้ามนุษย์จากกระบวนการค้ามนุษย์  เป็นต้น  

. . .

วิสัยทัศน์องค์กร

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
เป็นองค์กรด้านแรงงานที่มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิ
ความเสมอภาค การพึ่งตนเอง และสรรค์สร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ

. . .

ผลงานในรอบ  1ปีที่ผ่านมา

จากการทำงานด้านการป้องกันปราบปรามและให้ความช่วยเหลือแรงงาน
ในประเด็นสิทธิมนุษยชน และการป้องกันการค้ามนุษย์ตั้งแต่ปี
 2548 เป็นต้นมา
ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแรงงานมาแล้วมากกว่า 2,000 ราย
โดยเฉพาะในเรื่องป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ทางมูลนิธิได้มีสวนในการให้ความช่วยเหลือแรงงาน ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์

อาทิเช่น

- กรณีบังคับใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการรัญญาแพ้ว
- กรณีแรงงานถูกหลอกและบังคับใช้แรงงานในเรือประมงประภาสนาวี 1 - 6
- กรณีค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการแกะกุ้งอโนมา

ซึ่งกรณีดังกล่าวล้วนแต่เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจทั้งสังคมไทยและในต่างประเทศ
หรือแม้แต่การบังคับค้ามนุษย์ในเรือประมงที่ชุมชนแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ซึ่งที่ผ่านมานั้นการทำงานให้ความช่วยเหลือ และแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทางมูลนิธิฯ
ได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือนั้น
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

. . .
การทำงานภายใต้ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงาน และคดีความ
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานในรอบ
1 ปี (ปี  2553)
ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแรงงานในเรื่องสิทธิแรงงาน
และสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย การละเมิดต่อร่างกาย
และทรัพย์สินการละเมิดทางเพศ และการค้ามนุษย์ จำนวนทั้งสิ้น  768  ราย แบ่งเป็น
. . .

สมุทรสาคร และพื้นที่อื่นที่ได้รับแจ้งจากทั่วประเทศ                599      ราย

สมุทรปราการ                                                                    43        ราย

ราชบุรี                                                                              74        ราย

กรุงเทพมหานคร                                                                52        ราย

 . . .

การให้บริการผ่านศูนย์ต่างๆ

Migrant  Center  LPN

- ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงานและคดีความ   Labour  Center

- ศูนย์การเรียนวันอาทิตย์    Sunday  Learning  Center

- ศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กต่างชาติเข้าเรียนในระบบโรงเรียน  
  
Migrant  Children Center in School

- ศูนย์พหุวัฒนธรรมและภาษา  
  
Multi Language  and  Culture Center 

  •  

Migrant  Services

- งานสุขภาพของผู้ด้อยโอกาส/  ผู้ป่วยอนาถา

- งานสังคมสงเคราะห์ การให้คำปรึกษา

- ศูนย์พักพิงชั่วคราว   Half Way  House สำหรับแรงงานผู้ประสบปัญหา

- อบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ

- ประสานการทำงานกับเครือข่ายรัฐ  / องค์กรพัฒนาเอกชน  องค์กรอิสระต่างๆ

  •  

Legal   Services

- การสืบสวนสอบสวนเบื้องต้น

- การรวบรวมพยานหลักฐาน

- จัดเตรียมบันทึกข้อเท็จจริง

- การประสานงานการร้องเรียนผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อหน่วยงาน

- เป็นตัวแทนฝ่ายกฎหมาย / ทนายความ

- ประสานกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ

- ทำงานร่วมกับ DSI, ปคม,ศปคม,ตม,ตร.ภาค/พื้นที่

- ประสานการทำงานในรูปแบบสหวิชีพกับ
  หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  และกระทรวงแรงงาน เป็นต้น

 . . .

กิจกรรมหลักๆ

- รับเรื่องร้องทุกข์ ให้บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงาน
  ที่ถูกละเมิดสิทธิในทุกประเด็นปัญหา

- ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ  เครือข่ายองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง
   และนักกฎหมาย/ทนายความ

- อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ เด็กต่างชาติ

- การลงเยี่ยมบ้าน ชุมชนแรงงานข้ามชาติ

- การจัดกิจกรรมโมบายการศึกษาในชุมชน 
  Mobile  Education  in  Community

 . . .

องค์กรเป็นผู้แทนอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ดังนี้

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
  สมุทรสาคร สมุทรปราการ  ราชบุรี

- คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
  จังหวัดสมุทรสาคร

- คณะทำงานทีมสหวิชีพในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกค้ามนุษย์
  สมุทรสาคร

- คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็ก
  จังหวัดสมุทรสาคร

- คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทาง และมาตรการในการป้องกัน
  และปราบปรามการค้ามนุษย์รูปแบบแรงงานประมง

- คณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

- อนุกรรมการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดจังหวัดสมุทรสาคร

- คณะทำงานองค์กรความร่วมมือสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์
  ในประเทศไทย

 . . .

 มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน: LPN
เลขที่  25/17-18 หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง   ถ.สหกรณ์  
ต.บางหญ้าแพรก  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร 74000
โทร.0-34434-726 , 08-6163-1390 , 08-4121-1609
LPN-thailand@hotmail.comประชาสัมพันธ์

รับอาสา ค่ายการศึกษา-ต่อต้านแรงงานเด็ก 18-19 ต.ค. (ท่าฉลอม)
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ... ใครสนใจงานอาสาสมัคร, การศึกษา, สิทธิมนุษยชน, แรงงานข้ามชาติ, แรงงานเด็ก เรียนเชิญเลยครับ 18 - 19 ต.ค.นี้ ที่ท่าฉลอม ... ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ค่ายเด็กข้ามชาติ" การศึกษ...


Flood relief operation at Sam Khok, Prathumthani province
The LPN team, and the crews from Department of Fisheries At Sam Khok Journey to affected people in Samkok Following the fundraising activity conducted by the young campers, we could raise some fund to buy ba...more . .